نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.

">

نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.